Stiftet den 8. september 1918

Vedtekter revidert på årsmøte den 29.4.1992, 27.2.2002 og 7.3.2006.

KONGLUNGENS VEL

 

 

Stiftet den 8. september 1918.

Vedtekter revidert på Årsmøte den 29.4.1992, 27.2.2002 og 7.3.2006

 

 

VEDTEKTER

 

 

1.         VELLET

 

1.1       Konglungens Vel er en upolitisk forening av grunneiere og leieboere som har til formål:

 

            -           fremme medlemmenes felles interesser i området og virke for bedre bomiljø,

trivsel og forskjønnelse.

            -           fremme tiltak til beste for barn og eldre i området.

-           samarbeide med Asker kommune og andre institusjoner og foreninger i saker av felles interesse.

 

Vellet behandler alle saker som tjener disse formål.

Vellet er medlem av Asker Velforbund og Norge Velforbund.

 

1.2       Enhver som bor eller har eiendom innenfor vellets område og som betaler den faste kontingenten er medlem.

 

1.3       Vellets område begrenses av Konglungøya i øst til Vettrebekken i vest, se vedl. kart.

 

2.         STYRET

 

2.1       Vellet ledes av et styre på minst 5 medlemmer. Leder, nestleder, kasserer, sekretær og minst et styremedlem.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene, deriblant leder eller nestleder er tilstede.

 

2.2       Leder velges på årsmøtet for 1 år av gangen, de andre for 2 år.

Styret konstituerer seg selv.

 

2.3       Styret holder møter så ofte det er nødvendig.

Leder, eller i dennes fravær nestleder, leder styrets møter.

Styrebeslutninger krever alminnelig flertall.

Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme.

Alle saker og all korrespondanse legges frem på styremøtet.

Styrets vedtak protokolleres og underskrives av 2 styremedlemmer.

Større saker fremlegges på årsmøte eller på medlemsmøte.

 

2.4       Styret overvåker vellets interesser, forvalter vellets midler etter årsmøtets bestemmelser, og avgir skriftlig årsberetning og revidert regnskap til årsmøtet.

Styret har disposisjonsrett over vellets midler og rett til å bevilge beløp til vellets formål.

Større bevilgninger avgjøres av årsmøtet.

Alle utbetalinger anvises av leder og kasserer i fellesskap.

Regnskapet skal følge kalenderåret.

 

3.         ÅRSMØTE

 

3.1       Vellets øverste myndighet er årsmøtet.

Ordinært årsmøte bør holdes innen den 15. mars.

Styret innkaller alle medlemmene til årsmøtet med 14 dagers varsel.

Innkallingen skal inneholde styrets årsberetning, revidert regnskap for foregående år og saker til behandling på årsmøtet.

 

3.2.1    Årsmøtet behandler:

                        - Innkalling

                        - Styrets årsberetning

                        - Revidert regnskap

                        - Valg av:

                                   - leder

                                   - styremedlemmer

                                   - en revisor

                        -           - valgkomité på 3 medlemmer

                        -           - eventuelle andre komiteer

                        -           - innkomne forslag

                        -           - eventuelt

 

3.3       Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet sendes styret minst 4 uker før møtet.

Vedtak fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte medlemmene.

Saker som tas opp under eventuelt kan ikke settes under avstemning.

Endring i vedtektene krever 2/3 flertall.

Det føres referat fra årsmøtet og årsmøtets vedtak protokolleres.

 

4.         KONTINGENT OG STEMMERETT

 

4.1       Kontingenten fastsettes av årsmøtet.

 

4.2       Medlemmer som ikke har betalt kontingent for siste regnskapsår strykes som medlem etter forutgående skriftlig varsel fra kassereren.

 

4.3       Medlemskap og kontingent gjelder for en husstand.

Hver husstand har kun en stemme.

Det er mulig å stemme ved skriftlig fullmakt fra annet medlem.

 

4.4       Stemmerettsalderen er 18 år.

Betalt kontingent for siste regnskapsår er en betingelse for stemmerett.

 

4.5       På årsmøte og medlemsmøte kan medlem kreve at vedtak fattes ved skriftlig avstemning.

 

5.         MEDLEMSMØTE ELLER EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

 

5.1       Medlemsmøte eller ekstraordinært årsmøte kan berammes av styret, eller skal holdes når minst 10 av medlemmene krever det med skriftlig henvendelse til styret.

Alle medlemmene innkalles skriftlig til møtet med minst 8 dagers varsel.

 

5.2       Møtet har bare besluttende myndighet i de saker som er nevnt i innkallingen.

Vedtak fattes med alminnelig flertall.

Det føres referat fra møtet og vedtak protokolleres.

6.         ÆRESMEDLEMMER

 

Årsmøtet kan, etter innstilling av styret, oppnevne personlige æresmedlemmer av Konglungen Vel.

 

7.         OPPLØSNING

 

7.1       Forlanges vellet oppløst skal dette avgjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte.

 

7.2       Vellet kan bare oppløses dersom 2/3 av det samlede medlemstall avgir stemme.

Vedtak om oppløsning må ha 3/4 flertall.

 

7.3       Blir vellet oppløst skal eventuelle midler settes i bank i 3 år.

Hvis det ikke er dannet nytt vel innen denne tid, skal midlene nyttes til formål som tjener distriktet.

 

8.         IKRAFTTREDEN

 

8.1       Disse vedtektene trer i kraft fra og med 7.3.2006.